สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

เกาะประเด็นร้อนกีฬาสงขลา เกาะแต้วป่วน โรงเรียนกีฬาส่อเค้าล่ม

by บรรณาธิการข่าว @12-11-2552 23.34 ( IP : 222...145 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน , Focus Sport
 • photo , 675x557 pixel , 91,372 bytes.
 • photo , 442x595 pixel , 85,092 bytes.

ตอน 1

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปีละ 15 ล้านบาทเศษเพื่อให้เปิดหลักสูตรความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต1 จังหวัดสงขลา ขณะนี้ได้เปิดหลักสูตรด้านการกีฬาทั้งหมด 5 ชนิด คือฟุตบอล,กรีฑา,มวย,วอลเล่ย์บอลและฟุตซอล เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการกีฬาสงขลาสู่ความเป็นเลิศ ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 มีนักเรียนสามร้อยกว่าคน โดยอยู่ในโครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาร้อยกว่าคน ได้รับงบประมาณอุดหนุนหัวละห้าหมื่นกว่าบาท/ปี

ในการฝึกสอนแต่ละประเภทได้จ้างครูฝึกสอน(โค้ช) เพื่อทำการฝึกสอนนักเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 24 คน มีการบริหารจัดการโดยบอร์ดของโรงเรียน จำนวน 19 ท่าน มีนายนวพล บุญญามณี อดีตนายกอบจ.สงขลาเป็นประธานบอร์ด  มอบนโยบายการบริหารโรงเรียนผ่านทางผู้อำนวยการคือว่าที่ ร.ต.โกศล สุวรรณมณี ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการประมาณปีเศษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เริ่มเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลขึ้น โดยมีการยื่นหนังสือลาออกของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล,กรีฑา,ฟุตซอล,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา,เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ธุรการ รวมจำนวน 12 คน พร้อมกัน

โดยมีเหตุผลหลักคือความไม่เป็นธรรมของคณะกรรมการประเมินผลงานก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา แยกเป็นประเด็นสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการที่แต่งตั้งประเมินไม่มีความรู้ความเข้าใจกีฬาและระบบโรงเรียนกีฬา ทั้งที่กีฬาฟุตบอล,กรีฑาและมวย ได้สร้างผลงานชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ แต่ผู้ประเมินกลับไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ ซึ่งผิดจากหลักการประเมินโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องใช้ผลงานด้านกีฬาเป็นหลัก
 2. มีการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกตัวเองเป็นส่วนใหญ่
 3. การบริหารไม่ยุติธรรมไม่โปร่งใส กรณีประเมินผลงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาบางท่าน ไม่ได้จบปริญญาตรี แต่ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ไม่มีประกาศนียบัตรรวมทั้งความสามารถพิเศษเฉพาะทาง และมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ตอนรับเข้าทำงานแต่แรก

ผู้ฝึกสอนกีฬา รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ลาออกพร้อมกัน 12 คน

ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายสัมพันธ์  โยธาทิพย์        ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
 2. นายฌานินทร์  เรืองศรี          ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
 3. นายบุญประสิทธิ์  ปานรังสี    ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
 4. นายยูโสบ  ตำเต๊ะ                ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
 5. นายอนุสรณ์  กลับกลาย        ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
 6. นายเลอศักดิ์  อ่อนรอด        ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
 7. นายสมศักดิ์  มาดนุ้ย            ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
 8. นายไชยาดี  โต๊ะยูโส            พนักงานขับรถ
 9. นายปรีชา  แก้วมณีโชติ        พนักงานขับรถ
 10. นางศิริวรรณ  เวชรพราหมณ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 11. นางสาวมณีรัตน์  ปานเจริญ  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 12. นายธเนศ  สุวรรณนะ          เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตอน 2
เอกสารชี้แจงเป็นบันทึกข้อความทางราชการจาก ว่าที่ ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรความสามารถพิเศษด้านกีฬา ที่ได้สัมภาษณ์และแสดงรายละเอียดให้กับผู้สื่อข่าว

วันที่ 7 กันยายน 2552
เวลา 13.30 น. จัดประชุมโดยได้เชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรความสามารถพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียน ประกอบด้วย 1. นายสุณพล สิทธิรัตน์ (ลาป่วย)
2. นายอุดม ศรีนุ่น
3. นายวรเจษฎ์ รัตนจรณะ (ติดราชการ)
4. นายประพจน์ พันธุรัตน์
5. นายสัมพันธ์ โยธาทิพย์  (หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล เป็น 1 ใน 12 คนที่ยื่นใบลากออก)
6. นายเกรียงศักดิ์ จันทรัตน์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการกีฬา)
7. นายอำนวย รัตนชล
8. นายโชค ชูขาว (ติดสอน)
9. นางวัฒนาพร  เพชรรัตน์
10. นายวุฒิ รัตนพิทักษ์
หมายเหตุ
เชิญประชุม 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยในลำดับที่ 5 นายสัมพันธ์ โยธาทิพย์ เป็น 1 ในบุคคลากรที่ได้ยื่นหนังสือลาออก จาก 12 ท่านในเวลาต่อมา(วันที่ 26 ตุลาคม 2552)


วันที่ 10 กันยายน 2552
ได้มีบันทึกข้อความส่วนราชการที่พิเศษ/2552 ขอเสนอรายงานการประชุมต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยมีเรื่องสำคัญที่เป็นเหตุหนึ่งของการยื่นลาออกในครั้งนี้คือได้นำเสนอแบบร่างประเมินผู้ฝึกสอน แบบประเมินเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ใช้เงินจากการอุดหนุนและแบบประเมินนักกีฬา โดยที่ประชุมได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม พร้อมแนบแบบประเมินบุคคลากรฝ่ายกิจการกีฬาขึ้นมาเป็น 2 แบบคือ2.1 แบบประเมินผู้ฝึกสอนและแบบ 2.2ประเมินเจ้าหน้าที่พัสดุ,ธุรการ,แม่บ้าน,คนขับรถและช่างหอพัก
2.1 แบบประเมินผู้ฝึกสอน มีรายละเอียดดังนี้
1. ฝึกซ้อมกีฬาตามรุ่นที่ตัวเองรับผิดชอบ คะแนน 15 คะแนน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาของนักกีฬาในความรับผิดชอบ คะแนน 25 คะแนน
3. ดูแลนักเรียนเฉพาะคนที่ได้รับมอบหมาย(โค้ชพ่อ โค้ชแม่) คะแนน 20 คะแนน
4. อยู่เวรหอพักตามที่ได้รับมอบหมาย คะแนน 20 คะแนน
5. การดำเนินการเรื่องธุรการ คะแนน 10 คะแนน
6. การสรรหานักกีฬา คะแนน 15 คะแนน
7. การทำแผนการฝึกซ้อมและแผนการแข่งขันรายปี คะแนน 30 คะแนน
8. ทำโครงการและแนะนำนักกีฬาผ่อนคลาย ตามความเหมาะสม คะแนน 15 คะแนน
9. ทำงานตามที่โรงเรียนหรือฝ่าย มอบหมาย คะแนน 20 คะแนน
10.ส่ง-รับ นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน คะแนน 10 คะแนน
11.การอยู่กับนักเรียนที่หอพัก คะแนน 20 คะแนน
รวมแล้ว 200 คะแนน  ได้คะแนน 50-60% ควรปรับปรุง 61-80% ดี และ 81-100%ดีเยี่ยม
หมายเหตุ แบบประเมินข้อที่ 2 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาฯ เป็นข้อเรียกร้องของทางผู้ฝึกสอนกีฬาอย่างต่ำ ต้อง 50%

2.2 แบบประเมิน(เจ้าหน้าที่พัสดุ,ธุรการ,แม่บ้าน,คนขับรถ,ช่างหอพัก) มีรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  คะแนน 20 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ คะแนน 10 คะแนน
3. ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน คะแนน 10 คะแนน
4. มนุษย์สัมพันธ์ต่อครู นักกีฬาและเพื่อนร่วมงาน คะแนน 10 คะแนน
5. ความยินดีบริการในงานที่ได้รับมอบหมาย คะแนน 10 คะแนน
6. ความตรงต่อเวลาในการมาและการกลับจากการปฏิบัติงาน คะแนน 10 คะแนน
7. การอุทิศ เสียสละเวลาให้กับโรงเรียน คะแนน 10 คะแนน
8. ความทันเวลา งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด คะแนน 10 คะแนน
9. การให้ความร่วมมือในงานต่างๆของโรงเรียน คะแนน 10 คะแนน
รวมแล้ว 100 คะแนน  ได้คะแนน 50-60% ควรปรับปรุง 61-80% ดี และ 81-100%ดีเยี่ยม

วันที่ 16 กันยายน 2552
ได้มีคำสั่งโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่ 152/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายสุณพล สิทธิรัตน์ ประธานคณะกรรมการ
2. นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว กรรมการ
3. นายวรเจษฎ์  รัตนจรณะ กรรมการ
4. นายอุดม ศรีนุ่น กรรมการ
5. นางวัฒนาพร  เพชรรัตน์ กรรมการ
6. นายโชค ชูขาว กรรมการ
7. นายกมล แสงอร่าม กรรมการ
8. นายวุฒิ รัตนพิทักษ์ กรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์  จันทรัตน์ กรรมการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2552
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประเมินผลจากคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน โดย มี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการประเมิน โดยไม่ได้เชิญนายสัมพันธ์ โยธาทิพย์ เข้าประชุม เนื่องจากเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีส่วนได้เสียจากผลการประชุม ตามเอกสารรายงานการประชุม

วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ได้มีบันทึกข้อความส่วนราชการ ที่ พิเศษ/2552 โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการกีฬา นายเกรียงศักดิ์ จันทรัตน์ แจ้งว่าผู้อำนวยการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องคือ 1. การต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ  ให้ต่อสัญญาลูกจ้างที่ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อทุกคน และโรงเรียนแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะการปรัรบปรุงการทำงานเป็นรายบุคคล และให้ประเมินผลซ้ำใน 3 เดือน
2. เรื่องงบประมาณ ขณะนี้งบสนับสนุนโครงการยังไม่ผ่านสภา โรงเรียนได้ทำเรื่องสอบถามไปยัง อบจ. เพื่อประสานทางจังหวัด โรงเรียนได้รับแจ้งว่า ให้โรงเรียนทำแผนการใช้เงินในวงเงินเดิม(15,300,000.00 บาท) ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องจ้างลูกจ้างตามอัตราเงินเดือนเดิมไปก่อน หากได้รับอนุมัติงบเพิ่มเติมจะพิจารณาอีกครั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2552
ได้มีคำสั่งโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่ 166/2552 เรื่องจ้างลูกจ้างโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีงบประมาณ 2553 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เนื้อหาหลักเรื่องเงินเดือนบุคคลากร 24 คน ให้คงไว้ในเงินเดือนตามคำสั่ง(เงินเดือนเท่าเดิมตามปีงบประมาณ2552) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วันที่ 26 ตุลาคม 2552
ได้มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่พิเศษ/2552 เรื่องขอลาออก ถึงผู้อำนวยการ โดยนายสัมพันธ์ โยธาทิพย์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาและตำแหน่งอื่นๆรวมแล้ว 12 คน

วันที่ 26 ตุลาคม 2552
ได้มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่พิเศษ/2552 ถึงลูกจ้างโครงการฯ 12 คนที่ยื่นลาออก เรื่องขอเชิญประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ และให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เซ็นต์ชื่อหลังรายชื่อ ลงนามรับทราบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2552
เวลา 10.00 น. ที่ห้องผู้อำนวยการ ทั้ง 12 คน ได้ไปพบผู้อำนวยการตามหนังสือเชิญประชุม แต่ทางผู้อำนวยการต้องการให้เข้าพบทีละ 1 คนโดยให้เหตุผลว่าแต่ละคนมีเหตุผลในการลาออกไม่เหมือนกัน ปรากฏว่าทั้ง 12 คน ยังยืนยันที่จะขอคุยพร้อมกันทั้งหมด ทำให้ไม่มีการประชุมเกิดขึ้น เนื่องจากผู้อำนวยการเห็นว่ามีเจตนาพยายามบีบบังคับผู้บังคับบัญชา และโดยหลักปฏิบัติจะต้องเข้าพบทีละคนก่อน

ล่าสุดวันนี้ (17 พย. 2552)  ผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ซึ่งได้สอบถามถึงประเด็นเรื่องปัญหาของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ได้รับการชี้แจงว่า "ในกรณีเรื่องของโรงเรียนกีฬาเกาะแต้วที่กำลังวุ่นอยู่นั้น ตอนนี้ทาง อบจ.ยังไม่ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อชัดเจนใดๆ ในตอนนี้ โดยตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าทางโรงเรียนเคยทำมาอย่างไรก็ให้ทำไปอย่างนั้นก่อน  คือตอนนี้ต้องคำนึงถึงเด็กเป็นที่ตั้ง จะทำอะไรก็ขอให้กระทบกับเด็กน้อยที่สุด ในเรื่องที่ว่าทาง อบจ.จะทำอะไรไปนั้นก็ต้องมีการประชุมกับทุกๆ ฝ่ายอีกที"

เหตุที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้ผู้สื่อข่าวได้ตั้งข้อสังเกตุว่าน่าจะเกิดจากประเด็นหลัก 3 เรื่องคือ
1. ทาง อบจ.ชุดนี้เองยังต้องรอเรื่องงบประมาณเข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าประมาณปลายเดือนนี้
2. จะต้องเรียกประชุมทุกส่วนที่เกียวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อหาข้อสรุปก่อน
3. นโยบายเรื่องโรงเรียนกีฬาเกาะแต้วอยู่ในระหว่างศึกษารายละเอียดและส่งการมอบงานจากนายกอบจ.คนก่อนหน้าคือนายนวพล บุญญามณี
ขณะที่คนในวงการกีฬาและพี่น้องประชาชนชาวสงขลาที่สนใจ  ต่างเฝ้ารอดูว่าทิศทางเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร


ตอน 3
ทำไมโรงเรียนต้องขอคืนโครงการกลับให้ อบจ. ????
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ลาออกคืออะไร ???
หน่วยงานระดับข้างบนกำลังคิดและทำอะไรอยู่  ???


ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์

 • ผอ.โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
 • ประธานบอร์ดโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
 • และผู้ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามความคืบหน้าได้จากทีมข่าว พร้อมประเด็นอื่นๆ

 • ทางโฟกัสเรดิโอ103MHz "รายการห้องข่าวโฟกัส" จันทร์-ศุกร์ 11.00-13.00 น.
 • นสพ.ภาคใต้โฟกัส ฉบับวางแผงวันเสาร์นี้ 14-20 พย. 2552
 • เวปไซท์ http://www.songkhlatoday.com (รับฟังเสียงวิทยุOnline โฟกัสเรดิโอ103MHzได้)
 • เวปไซท์ http://www.songkhlafc.net เวปไซท์เพื่อคนกีฬาของชาวกีฬาสงขลา

ขอเรียนว่าข้อมูลที่นำเสนอมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง และข้อเท็จจริงที่เปิดเผยได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้การกีฬาของจังหวัดสงขลาได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป ขอความร่วมมือท่านสมาชิกที่เข้ามาโพสต์ได้ช่วยกันเสนอแนะด้วยความเป็นเหตุเป็นผลและข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงไม่กระทบผู้อื่นให้เสียหาย

Relate topics

Comment #1ประจาร........การกระทำ...
snoobper
Posted @14-11-2552 08.40 ip : 113...69

คนที่มีคุณถาพ มีประสบการณ์ด้านกีฬา มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ยังมีอีกเยอะ.........ครับ

คนอย่างพวกคุณ....ลาออก....ซ่ะได้ก็ดี โรงเรียนเกาะแต้วจะได้สูง ๆ ขึ้นอึก......................

การกระทำของพวกเป็นการประจารตัวเอง..ยังไม่พอยังประจารโรงเรียนอีก...สงสารเด็กนักเรียน

แต่พวกคุณกลับ...เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ความจริงมันเป็นอย่างไรคุณรู้แก่ใจที่สุด

ประวัติมันฟ้อง.......เน่า ๆ สุด "เงิน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ" กู "จะเอาเงิน" ไม่ให้" กู "ลาออก  ทุเรศว่ะ.......

....แค่วุฒป.ตรี ที่ไร้ซึ่งหัวใจของนักกีฬา........ เห็นแก่อนาคตเด็กนักกีฬาฟุตบอล..จะได้พัฒนาซ่ะที

Comment #2.........ใครคือคน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม..>>>>
Posted @14-11-2552 11.21 ip : 113...69

อ่านหัวข้อข่าวนี่แล้ว...เหนื่อยจัย :s

บ่ายวันที่12/11/09

สื่อ...ก็สัมภาษณ์ไปแล้ว....หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ก็เห็นๆกันอยู่...

23.34น.วันเดียวกัน

...ยังหลับหู หลับตาเขียนมาได้อีกน่ะ..  "จรรญาบรรณ"  น่ะมีมั้ย.....?

                v                 v

      มาตรา ๑๔
          (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

Comment #3โค้ชมันยังไงเด็กมันก็ยังงั้น
คนดู
Posted @14-11-2552 22.44 ip : 115...171

ลึกๆ มันน่าไปดูพฤติกรรมของผู้ฝึกสอนเบอร์หนึ่งดู  ไอ้ตัวที่สองก็ใช่ย่อย ในวงการกีฬาบ้านไม่มีใครเค้าเอาแล้ว อย่าว่าแต่คนเลย XXXยังก็ไม่เอา  สงสัยเหมือนกันว่าครูโรงเรียนเกาะแต้วฯ ทนมันได้ยังไง  โครตทนจริงๆ...ขอชม ลองดูพฤติกรรมของเด็กที่มันสอนดูบ้างไม่รู้นักกีฬาฟุตบอลหรือนักกีฬามวย  เห็นแข่งทีไรใบแดงว่อน  โค้ชมันยังไงเด็กมันก็ยังงั้น อย่างว่าคนมันมีนายมีลูกพี่ถือหาง  แตะต้องนิดหน่อยเป็นมีเรื่อง  สงสารก็แต่เด็กกับผู้ปกครอง  คงเชื่อจนไม่ลืมหูลืมตา  ลูกว่ายังไงก็อย่างนั้นเรื่องเลยถูกลากยาว  หนังสือหนังหาคงไม่เป็นอันเรียนอนาคตคงดูไม่จืด  เพราะเจอผู้ใหญ่ชั้นเลว ที่อาสัยเด็กเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง...หรือจะเสียผลประโยชน์ก็ไม่รู้
สงสารก็แต่โรงเรียนเกาะแต้วฯ ครูเกาะแต้วฯ ที่ผ่านมาท่านทนจริงๆ

Comment #4
ผู้บริหารโรงเรียน
Posted @14-11-2552 22.54 ip : 110...248

การประเมินของบอร์ดบริหาร  ดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  เมื่อผลการประเมินออกมาไม่เป็นที่พอใจของผู้รับการประเมินก็ควรปรับปรุงตัว  ไม่ใช่กระทำการให้เกิดความปั่นป่วน  จะเสียภาพพจน์แก่ผู้รับการประเมินและองค์กร  โดยเฉพาะการเปิดเผยชื่อ - สกุล  ยิ่งชี้ตัวชัดขึ้น  ข่าวนี้จึงไม่ควรเปิดเผยชื่อ  เพราะเป็นการประจาน โค้ช 12  คน  ว่านอกจากทำงานไม่มีคุณภาพแล้วยังพาลลาออกอีกด้วย

Comment #5คนดู
Posted @15-11-2552 14.19 ip : 113...69

ยิ่งทำก็ยิ่งประจารความกระหายเงินและผลประโยชน์ของตนเองน่ะโคชและเจ้าหน้าที่ทั้ง 12 คน ดังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกันใหญ่แล้ว

Comment #6อยากเป็นใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ๆๆๆๆๆ
Posted @15-11-2552 18.01 ip : 113...69

ทำไม ไม่ออกไปสร้างโรงเรียนเองเลย แล้วเป็น ผอ.เองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับคนอื่นละโคช

Comment #7
Posted @18-11-2552 17.30 ip : 61...113

แทนที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมเด็กเมืองใหญ่ๆ แต่เปล่าเลย กลับยิ่งทำลายความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานตัวเองเข้่าไปอีก เฮ่อ ผู้ใหญ่เค้าคิดอะไรกัลหว่า....สงสัยจัง

Comment #8ปิดโรงเรียนไปเลย
nongwan
Posted @18-12-2552 11.14 ip : 118...108

ทําไปก็เท่านั้นเลิกแข่งไปก็แพ้เขานักกีฬาขี้ยาเหมือนเปรตทุกชนิดกีฬาเลยทําเป้นเก่งที่แท้กงั้นๆแวะอ่อนซ้อมฉิบหายแค่วอลเล่เขต9ยังแพ้เลยทําอวดเก่งเย็ดแม่ไอ้สัตว์ขี้แพ้ฉิบหาย.......ถุยกระจอก

Comment #9สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นบางท่าน
*****
Posted @21-01-2553 13.23 ip : 202...215

อันดับแรกสำหรับท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆควรใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยนะคะ และอย่าคิดดูถูกนักเรียน,นักกีฬาโรงเรียนแห่งนี้ เพราะอย่างน้อยที่นี้ก็ทำให้นักเรียนบางคนได้ดีเป็นเจ้าคนนายคนมาแล้ว อีกทั้งนักกีฬาบางคนก็ยังติดทีมชาติ และคุณรู้ได้อย่างไรว่านักกีฬาที่นี่ติดยา  ถ้าไม่รู้อะไรจริงก็อย่าใส่ความกัน      และการเล่นกีฬามันก็ต้องมีการแพ้ มีชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แค่แพ้ในเกมไม่ถึงกับชีวิตต้องฉิบหายหรอกนะคะ  ถึงจะแพ้ในเกมแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้แพ้ใจตัวเอง  ปล.  กรุณาอย่าดูถูกผู้อื่นเหมือนกับดูถูกตัวคุณเอง เพราะคนอื่นเค้าไม่เหมือนคุณ

Comment #10ดูตัวเองก่อนแล้วค่อยว่าคนอื่น
ศิษย์เก่าร.ร.กีฬา
Posted @23-01-2553 16.56 ip : 115...185

อ่านแล้วก็น่าเอาไปคิด

และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะ

ไม่ใช่มาสมน้ำหน้ากัน

คนไทยด้วยกันแท้ๆ

ใจเป็นไทยรึป่าว

หรือเป็นมนุษย์ต่างดาว

น่าคิดเนอะ

ตัวก็โตๆกันแล้ว

แต่ทำไมสมองไม่โตเลยอะ

ได้แต่ว่าคนอื่นไปวันๆ

เจริญมั้ยอะ

ชาติไทยจะอยู่ได้

ก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้น

Comment #11แสดงข้อคิดเห็น
ความจริงวันนี้
Posted @05-02-2553 19.42 ip : 118...5

ความคิดที่ 1 3 4 9 อ่านนะคะ คุณรู้ได้อย่างไรว่าโค้ชฟุตบอลเหี้ย ผอ. รองฝ่ายกีฬาที่เป็นครู แน่จริงคุณอย่าเอาผลงานด้านกีฬาไปทำผลงานซิ ถ้าคุณเก่งจริง  อีกอย่างครูที่โรงเรียนคุณแสดงความสามารถด้านวิชาการประจักษ์หรือเปล่า  โรงเรียนถ้าไม่มีกีฬาก็ยุบไปนานแล้ว คนที่อยู่กับเด็กคือโค้ชนะ  วอลเลย์บอลเป็นกีฬาเดียวที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะครูที่ควบคุมอมไง  โค้ชอยู่ใต้ตีนครู อย่าคิดว่าเงินนะเพราะเงินที่ประเมินทั้ง 12 คนไม่ได้เอาไปนะ ไปถามดูว่าไอ้สัตว์หน้าตัวเมียคนไหนเอาไป แต่ทายได้เลย หน้าทรงพลและนายวุฒิแน่นอน แล้วรองเกรียงศักดิ์รู้ดีที่สุดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะคำว่า พรรคพวกไง ขนาดครูจะเอาเด็กวอลเลย์ยังว่าดีอีก เหี้ยสุด ๆ คุณว่าผู้ปกครองไง่เหรอ คุณโง่กว่าที่เรียนมาสูงแต่สมองเท่าหีมด คือไม่พัฒนาและมองแคบๆ เพราะคุณ โง่เหมือนควายไง

Comment #12เรื่องจริง
ความจริงวันนี้
Posted @05-02-2553 19.51 ip : 118...5

แล้วเรื่องโค้ชฟุตบอลเหมือนกัน ไปดูว่าตอนนี้เค้าทำอะไรอยู่ เจริญขึ้นได้เงินเดือนเยอะขึ้นเพราะมีผลงาน ชื่อคนดูนะคะ คุณคิดว่าระดับสัมพันธ์ โยธาทิพย์ อยู่ตรงไหน ปั้นเด็กติดทีมชาติและชนะโรงเรียนมหามาแล้วนะ คุณคนดูคงเจ็บใจหน้าดูนะที่ทำแบบเค้าไม่ได้ นี่และน้าเค้าว่า ดูคนให้ดูหน้า ดูสันดานแล้วให้ดูที่คำพูด เพราะเห็นได้ชัดว่าอิจฉา ระดับประทศ โค้ชชาญวิทย์ ผู้ควบคุมการแข่งขันรู้จักหมด คุณอมร  อมรเกียรติ คุณคนดูรู้จักใคร  หรือคุณผู้ใหญ่ไม่เอาคุณไปทำอะไรไว้ล่ะ เค้าถึงไม่เอาคุณ  คุณคนดู

Comment #13นี่หรือ โรงเรียนของผมในวัยเด็ก
นพ
Posted @09-02-2553 21.56 ip : 124...89

ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าโรงเรียนที่ผมเคยเรียนมามีการพัฒนาไปมากขนาดนี้  พัฒนาไปหในทางที่ดี  แต่ก็มีจุดเสียอยู่ทำมันเราไม่แก้ล่ะครับ ท่า ผอ.นั่งมองอยู่ได้อย่างไร  ผมเคยศึกษามาตั้งแต่ ผอ.โสภณมา  ก็เป็นโรงเรียนที่สามารถให้ผมได้มาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  บริษัทประกอบและจำหน่ายรถยนต์ เมอร์ซิเดส เบ็นซ์  (ธนบุรีประกอบรถยนต์)ได้  ก็เพราะสถาบันแห่งนี้  ผมสามารถมีบ้าน  มีรถ  มีทุกอย่างก็เพราะการขัดเกลาจิตใจในวัยเด็กที่นี่  อย่าให้ที่ๆผมเคยเติบโตมาต้องมัวหมองกับคนแค่นี้เลยครับ

Comment #14เป็นห่วงน้องๆทุกคน......จากพี่
โจ สุรชัย
Posted @31-03-2553 16.14 ip : 117...217

ทุกท่านเลยน่ะครับกรุณาใช้คำสุภาพหน่อย ทุกที่แหละครับที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เราต้องช่วยกันป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจในการบริหาร ช่วยสอดส่องดูแลและเข้ามามีส่วนร่วมบริหารกับโรเรียนดีกว่าที่พูดกันอย่างเดียว กีฬาของสงขลาจะได้พัฒนาไปไกลกว่านี้ สงขลามีทั้งเงิน อุปกรณ์และสถานที่พร้อมกว่าที่อื่นมากมาย แต่ขาดบุคลากรที่ดี เก่ง มีคุณภาพและที่ไม่หวังประโยชน์ส่วนตัวมีแต่พวกขยะเสียส่วนมาก หากยังไม่รีบแก้ไขเกาะต้องถูกยุบกีฬาอย่างแน่นอนอีกไม่เกิน 4 ปี

Comment #15เกลียด นักบอล
น้องพี่โจ สุรชัย
Posted @10-06-2553 20.42 ip : 222...168

ดีพี่โจเป็นไงไม่โทรมาหาบ้างคิดถึงน๊ะเนี่ย ผมเกลียดนักบอลเกาะแต้วครับมันทำให้พี่ผมถูกไร่ออก สัสหมา พ่องตาย  เอาปืนมาคู่พี่กุสาด ยิงแมร่งเลยเชี่ยเอ้ย  พี่โจท่าพี่เข้ามาเข้ามาดูอีกผมอยากจะบอกว่า  จะมีการเลือกตั้งประธานนในวัน 11 - 6 -53 นี้ มาก็ดีไม่มาก็ได้ ผมจะเป็นประธานเองครับ ผมส่งชื่อเข้าลงเลือกตั้ง ยังไงก็ช่วยมาเชียผมด้วยน๊ะคร๊าป อิอิ  ปล  สัสใหนด่าโรงเรียนกรุแม่มันตาย พ่อมันตาย 555+ สัสโรงเรียนมึงกากเองไอคนเสรือกมาว่าโรงเรียนกรุ พ่องตายสาด กรุอยากจะบอกว่า น.ม.ท ยังไม่ได้เท่า วอ ยังเที้ยบไม่ติด ท.5 จะไปเหลือ  มหา จะถึงรึปล่าวเลย ถ้าแน่จิง เอากีฬาเป็นหลักสิสัส ถึงผมจะเป็นนักเรียนปกติ ผมก็มีใจเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกโรงเรียนกรุ Okey มั้ยสาด ผมมีไรจะบอก นักกีฬาผู้หญิงที่ชื่อ หนูแดง  น่ารักโค้ด ถูกเสป็ก น่ากินจิงๆ  เสียดายลาออกแล้วมั้ง ใครรุจักติดต่อให้หน่อยน๊ะ บ๊ายบายครับพี่ โจ ประธานนักกีฬา หน้าหนูผี 5555

Comment #16รักกรีฑา
กรีฑารุ่น2
Posted @17-06-2553 15.00 ip : 61...226

ก้องี้แหละน๊าทำใจน้อยก้อแล้วกัน เอาใจช่วยนักกรีฑาทุกคนสู้ๆๆๆนะ

Comment #17
กรีฑารุ่น2
Posted @22-06-2553 15.30 ip : 118...64

เมื่อก่อน  3ปีแรกที่เปิดมาเป็น  รร  ที่ดีมากเลย แต่พอโค้ด  สัมพัน  ครูเจี๊ยบ  ครูนิล  ออก ก็แย่อย่างเห็นได้ชัด เมื่อก่อนเป็น  รร  ที่มีกดดี
แต่ทำมัยเดี๋ยวนี้ถึงเป็นแบบนี้ ถ้า  ครูภาคปกติ  ไม่ไหล่หรือกล่าวหา  โค้ดดีอย่างนี้ออก รร  ก็คงจะดีขึ้นและก้าวหน้าขึ้นอีก


ฝากความคิดถึง ถึง  โค้ดทั้ง  3  ค่ะ


แต่ที่กล่าวมานี้ ไม่ได้หมายความว่า ครูภาคปกติทั้งหมด

แต่แค่บ้างส่วนเท่านั้น ใช่มั่ยคะ  ครูวุฒิ  (จอม โก......)และหีบวาน

Comment #18พวงเราทุกคนรักแกะแต้ว
กรีฑารุ่นที่ 2 กิ๊ก .ใหม่. แอ๊บ. ตาล.ใฝ.กวาง และปราง
Posted @30-06-2553 14.32 ip : 118...44

ยุบเถอะค่ะ คงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วลละค่ะ เป็นห่วง สถาบันค่ะ ถ้าจะว่า จะ โกรธ ก้อ โกรธและว่า บุคลากร แต่อย่ามาว่าสถาบันให้เสื่อมโทรมเลยค่ โรงเรียนแกะแต้วพิทยาสรรค์เน้นความสามารถด้านกีฬา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาก ไปที่ไหนถามทุกคนก็รู้จักหมด ใครๆก็กลัว โรงเรียนนี้ เราทุกคนจึงควรที่จะข่วยกันให้สิ่งเหล่านี้กลับมมาอีกครั้ง กลับมมาเป็นที่ประจักษ์อีกครัง และฝากความคิดถึง ถึง โค้ช เจี๊ยบ โค้ชนิล โค้ชฉาบ ผู้ที่ทำให้พวกเราได้มีวันนี้ ถึงไม่ถึงถีบชาติ แต่เป็นที่ประจักษ์ก็พอแล้วว

Comment #19
วอลเลย์บอลรุ่น2
Posted @13-07-2553 09.05 ip : 119...164

ในฐานะนักกีฬาเก่ารู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นกำลังใจให้เสมอ สู้ ๆ ๆ นะคะ

Comment #20เกาะแต้วที่รัก
นักกรีฑารุ่นทู ต อ ก ม ป กว ฝ
Posted @23-07-2553 10.43 ip : 118...101

เป็นไงบ้างทุกคน สู้ๆน่ะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆจากรุ่นพี่ที่รักเกาะแต้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง