สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ม.หาดใหญ่เปิด POP MUSIC

by Focus Team @14-04-2553 16.08 ( IP : 183...208 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา
 • photo , 640x427 pixel , 126,094 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 107,048 bytes.
 • photo , 900x600 pixel , 178,792 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 126,702 bytes.

ม.หาดใหญ่เปิด POP MUSIC หวังสร้างนักดนตรีรุ่นใหม่ ออกรับใช้สังคมอย่างมืออาชีพ


คณะศิลปศาสตร์ ม.หาดใหญ่ แถลงเปิดสาขาดนตรีสมัยนิยม ย้ำมีความพร้อมในทุกด้าน ปรับหลักสูตรใหม่ให้มีความนำสมัย  หวังผลิตบัณฑิตทางดนตรีออกรับใช้สังคมอย่างมืออาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเปิดตัวสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC)

โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายสมพล แก้วแทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ร่วมแถลงวิสัยทัศน์ ประกาศมีความพร้อมในทุกด้าน เน้นหลักสูตรนำสมัย ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงาน หวังผลิตบัณฑิตด้านดนตรีออกรับใช้สังคมอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเปิดสาขาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC) ว่า เป็นความใฝ่ฝันที่อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC) เพราะถือได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ  เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เปิดสอนด้านดนตรี  เพราะการเปิดสาขาดังกล่าวต้องเตรียมความพร้อมสูงมาก ทั้งคณาจารย์ หลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน  นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสนับสนุนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นับตั้งแต่การสร้างศูนย์ประณีตศิลป์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้  และการเปิดสาขาดนตรีสมัยนิยม(POP MUSIC) ก็ถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในส่วนกลาง เช่น ม.พายัพ ม.อัสสัมชัญ ม.รังสิต เป็นต้น จากความพร้อมดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่า ?เรียนที่ม.หาดใหญ่  เท่ากับเรียนที่กรุงเทพฯ?

ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงความพร้อมของหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมว่า ก่อนเปิดสาขาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีกิจกรรมและโครงการด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันดนตรี HATYAI MUSIC AWARDS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนประทั่งปัจจุบัน  ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในภาคใต้ พบว่ากลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลายให้ความสนใจ และต้องการหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย  เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC)ให้มีความโดดเด่น  เน้นการปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ปรับใช้กับการทำงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาการร่างหลักสูตร และนายนรเศรษฐ  หมัดคง  หรือดีเจซี้ด นักวิจารณ์เพลง นักเขียน และนักจัดรายการวิทยุชื่อดังระดับประเทศมาร่วมเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรด้วย ทำให้หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความทันสมัยทันต่อกระแสสังคม และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันได้จริง

นายสมพล  แก้วแทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม กล่าวถึงการเรียนการสอนสาขาดนตรีสมัยนิยมที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า  ดนตรีสมัยนิยมหรือPOP MUSIC  คือดนตรีที่เกิดขึ้นตามความนิยมของกลุ่มผู้ฟังในสมัยต่างๆ การเรียนการสอนวิชาดนตรีสมัยนิยมจึงเป็นหลักสูตรที่ทันต่อยุคสมัยของดนตรีอยู่เสมอ ผู้เรียนสาขานี้จึงเป็นคนนำสมัย เป็นนักดนตรีสมัยใหม่ที่ทันต่อกระแสสังคมและโลกตลอดเวลา ซึ่งตอนนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างดี เรามีนักศึกษาที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีในระดับประเทศเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาด้วย จึงถือได้ว่าเราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ว่าหลักสูตรวิชาดนตรีสมัยนิยมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ โดยหลักสูตรจะเน้นทั้งในเรื่องทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม ด้วยเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  อีกทั้งยังแทรกรายวิชาด้านบริหารธุรกิจที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจด้านดนตรีได้ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการทางดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศอีกด้วย ดังนั้นบัณฑิตที่จบสาขาดนตรีสมัยนิยม(POP MUSIC) จึงมีงานรองรับที่หลากหลาย เช่นนักดนตรีอาชีพ นักแต่งเพลง อาจารย์สอนดนตรี ประกอบธุรกิจร้านเครื่องดนตรี  ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี นักเขียน และนักวิชาการด้านดนตรี เป็นต้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง