สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์จัดอบรมการตรวจการสหกรณ์ พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน

by Focus Team @13-09-2548 21.43 ( IP : 61...140 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

วันนี้ ที่โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายแผ่เกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจการสหกรณ์" มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางสาวสุวิมล ชอุ่มวรรณ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและข้อบังคับ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจ

การสหกรณ์ขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร "การจัดการประสบการณ์ในการตรวจการสหกรณ์" ให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ทั่วประเทศขึ้นในวันที่ 8 ก.ย.48 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 12-14

ก.ย.48 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เรียนรู้เทคนิคในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างกัน ตลอดจนมีทัศนคติในการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ด้านนายแผ่เกียรติ กล่าวว่า การแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ นั้น ถือว่าเป็นกลไกการตรวจสอบสหกรณ์จากภายนอก โดยภาครัฐ นอกเหนือจากการตรวจสอบภายในของสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์มากน้อยเพียงใด นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจการสหกรณ์ อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับสภาวะกิจการของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์แต่ละประเภทที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ฉะนั้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เน้นการนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการสหกรณ์มาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้ และทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ประสบผลสำเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Relate topics