ข่าวหาดใหญ่-สงขลา-สงขลาทูเดย์,songkhlatoday.com

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

ทั่วใต้

ตั้ง ?ศ.ชวน เพชรแก้ว? นั่งกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ

by Focus Team @03-06-2553 12.14 ( IP : 124...91 ) | Tags : ทั่วใต้
photo , 393x588 pixel , 41,406 bytes.

.         สำนักนายกฯ ตั้ง ?ศ.ชวน เพชรแก้ว? นั่งกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ สานต่อการบริหารจัดการวรรณคดีไทยจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 สำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เตรียมลุยจัดทำหนังสือประวัติวรรณคดีไทยฉบับ มาตรฐาน พร้อมประเมินหนังสือดีเพื่อยกระดับเป็นวรรณคดี ศ.ชวนชี้ วรรณคดีไทยเป็นมรดก วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นมาตรวัดความเจริญทางอารยธรรม

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 78 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งคณะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทย รวมทั้งจัดทำหนังสือประวัติวรรณคดีไทยที่เป็นมาตรฐาน เป็นการประกาศยกย่องหนังสือดีให้เป็นวรรณคดีของชาติ และเผยแพร่วรรณคดีให้ แพร่หลายอย่างกว้างขวาง โดยคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 15 คน ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และอีก 14 คน ประกอบด้วย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ, ศ.ประคอง นิมมานเหมินท์ รองประธานกรรมการ, อธิบดีกรมศิลปากร, ศ.กุสุมา รักษมณี, ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, รศ.สุกัญญา สุจฉายา, ผศ.วิพุธ โสภวงศ์, ผศ.วีณา วีสเพ็ญ, ผศ.โชษิตา มณีใส, ผศ.ญาดา อารัมภีร, นางเบญจมาศ แพทอง ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม ศิลปากร, หัวหน้ากลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

        นางเบญจมาศ แพทอง ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร หนึ่งในคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของการบริหารจัดการวรรณคดีของชาติว่า เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรขึ้น เพื่อประเมินคุณค่าหนังสือที่แต่งดีและยกระดับ ขึ้นเป็น ?วรรณคดี? หนังสือเรื่องใดที่ผ่านการประเมินจะได้รับการประทับพระราชลัญจกรรูปพระคเณศไว้ที่ปกหนังสือ แต่ครั้นสิ้นรัชกาล ที่ ๖ การดำเนินงานของวรรณคดีสโมสรก็สิ้นสุดลงไปด้วย

        ?นับจากนั้นจนถึงปัจจุบันมีหนังสือที่แต่งดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หนังสือหลายเล่มบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนทั้งคุณค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าทางสติปัญญา คุณค่าทางจริยธรรม และเป็นแบบอย่างในการแต่งได้ แต่ไม่มีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดทำหน้าที่ประเมินคุณค่าประกาศให้หนังสือนั้นเป็นวรรณคดีของชาติ ซึ่งต่อไปนี้คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติจะเข้ามาสานต่อการบริการจัดการวรรณคดีของชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการสร้างสรรค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับวรรณคดีของชาติให้เป็นไปในทิศทาง ที่พึงประสงค์? ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมฯ กล่าว

        ด้าน ศ.ชวน เพชรแก้ว หนึ่งในคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2553 ณ ห้องประชุมสำนักสถาปัตยกรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานใน 2 ด้าน คือ 1. การประกาศยกย่องวรรณคดี และ 2. การพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลทางวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้วย

        ศ.ชวนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้ร่วมกันวางเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ไว้ 4 ประการด้วยกัน ประการแรก จัดการประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ปีละ 5 ครั้ง ประการที่ 2 จัดทำต้นฉบับประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยให้เสร็จสมบูรณ์ ประการที่ 3 ออกแบบและจัดทำตราสัญลักษณ์หนังสือวรรณคดีแห่งชาติ และประการสุดท้าย ประกาศยกย่องหนังสือที่แต่งดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองให้เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

        ?วรรณคดีไทยเป็นทั้งภูมิปัญญาและเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมทางภาษาที่สำคัญยิ่ง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์หนังสือที่ดีมีคุณภาพออกเผยแพร่สู่สาธารณชนจึงเป็นมาตรวัดความเจริญทางอารยธรรมอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การศึกษาวิเคราะห์วิจัยวรรณคดีของชาติเพื่อนำผลจากการศึกษามาประกอบการพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ด้วย? ศ.ชวนกล่าวในที่สุด

Relate topics

Comment #1แสดงความยินดีกับ ศ.ชวน เพชรแก้ว
สมบูรณ์ อุบลกาญจน์
Posted @15-09-2553 21.01 ip : 118...215

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชวน เพชรแก้วที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ จากลูกศิษย์ ป.โท ชุมพร

Comment #2ผมรู้จักอาจารย์ชวน
อิสวาสุ
Posted @21-01-2555 08.29 ip : 98...19

เป็นความลับ อย่าบอกใครนะครับ ผมไม่คิดว่าในโลกนี้จะมีใครหัดเต้นรำในมุ้งได้ ยกเว้นอาจารย์ชวน อาจารย์เป็นคนเอาจริงเอาจังมาก มากขนาดไหนหรืือครับ สมัยเป็นนักเรียนผมกับอาจารย์ชวนอยู่วัดทองธรรมชาติระยะหนึ่งครับ สมัยนั้นหลังจากรับปริญญาจะมีการฉลองและมีการเต้นระบำซึ่งจะมีวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นต้องมีการหัดเต้นระบำ จังหวะยอดนิยม มี สามช่า( Cha Cha Cha) กระทืบแมงสาบ (La Cucarach) และ ร้อค (Rock) เป็นต้น พวกเราไปหัดกันแถวใกล้วัดสุทัศน์ หลังจากกลับมาจากการหัดเต้นระบำผมหมดแรงแล้วครับ ผมนอนมุ้งเดียวกับอาจารย์ชวน ผมนอนยังไม่ทันหลับ ก็มีเสียงเท้า ฉับๆๆขยุกขยิกๆ ผมถามว่า "ทำอะไรชวน" คำตอบหรือครับ  "หัดเต้นระบำ" อาจารย์ชวนตอบ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องสงสัยว่าอาจารย์ชวนจะเต้นสามจังหวะที่ผมพูดถึงได้ดีเยี่ยมหรือไม่
นอกจากนั้นยังเป็นคนที่โคตรแข็งแรงอีกด้วย แข็งแรงขนาดไหนหรืือครับ อาจารย์ชวนสามารถวิดพื้นได้ 100 ครั้ง ติดกันรวดเดียวโดยไม่ต้องหยุด
นั่นแหละครับอาจารย์ชวน เพชรแก้ว

Comment #3
dongdong
Posted @17-11-2558 15.54 ip : 173...99

20151117dongdong nike tn cheap ugg boots christian louboutin nike air max 90 cheap jordan shoes michael kors outlet juicy couture true religion louis vuitton nike air jordan ugg boots sale longchamp outlet coach outlet louis vuitton handbags michael kors handbags longchamp bags prada outlet michael kors outlet louis vuitton outlet true religion jeans michael kors outlet michael kors handbags coach outlet gucci outlet air jordan 8 abercrombie coach outlet caoch outlet louis vuitton handbags nike trainers coach factory outlet coach outlet jordan 6 kate spade handbags mizuno running shoes ray ban sunglasses ed hardy uk kate spade outlet adidas superstars hollisters michael kors outlet online coach outlet gucci belt ray bans timberland boots michael kors outlet cheap uggs cheap ugg boots coach factory outlet basketball shoes coach outlet michael kors coach factory outlet christian louboutin shoes ugg boots nike trainers true religion outlet jordan 4 instyler max jordan 3 moncler jackets michael kors handbags cheap jordans nike roshe run women ralph lauren pas cher moncler outlet michael kors toms outlet canada gooses outlet fitflop uk michael kors outlet ugg boots louis vuitton handbags oakley vault jordans shoes nike sb shoes michael kors outlet michael kors handbags ugg boots coach factory outlet chaussure louboutin kate spade jeremy scott shoes air jordan pas cher adidas shoes uk sac longchamp pliage air max 95 michael kors handbags michael kors outlet cheap jordans canada gooses coach factory outlet cheap uggs boots ghd straighteners barbour uk louis vuitton handbags coach factory outlet ugg boots nike cortez nike outlet adidas originals canada gooses jackets ralph lauren uk coach outlet true religion jeans ray bans nike uk ugg sale coach canada outlet michael kors uk nike huarache michael kors outlet online longchamp handbags louis vuitton handbags air force 1 ghd hair straighteners cheap ugg boots michael kors handbags ed hardy outlet michael kors uk toms wedges nike store uk michael kors outlet uggs on sale michael kors coach factory outlet pandora jewelry tommy hilfiger outlet michael kors coach factory outlet mcm handbags running shoes sac longchamp nike blazers hermes uk jordan 8 michael kors handbags coach factory outlet online coach outlet toms outlet soccer jerseys louis vuitton mont blanc pens jordan pas cher fake oakley sunglasses jordan retro 3 michael kors handbags louis vuitton borse hollister uk true religion outlet air jordan 13 louis vuitton outlet abercrombie & fitch ghd oakley sunglasses sac longchamp kate spade uk gucci outlet michael kors outlet michael kors michael kors uk michael kors nike air max uk true religion outlet michael kors outlet louis vuitton outlet north face louis vuitton louis vuitton outlet adidas uk louis vuitton uk adidas gazelle michael kors outlet ugg boots outlet tory burch outlet louis vuitton outlet michael kors outlet pandora charms ray ban sunglasses michael kors tory burch outlet mulberry bags north face outlet polo ralph lauren canada goose uk nike roshe runs christian louboutin outlet christian louboutin shoes hermes belt oakley sunglasses nike uk air jordans sac longchamp pas cher adidas shoes north face uk cheap uggs on sale louboutin pas cher ray ban sunglasses toms outlet michael kors jordan 4 toro jordan 13 kate spade outlet michael kors outlet online nike blazer toms outlet store fitflops michael kors handbags coach outlet nike free runs coach outlet store online michael kors uk michael kors outlet moncler jackets michael kors handbags gucci outlet north face coach outlet cheap oakley sunglasses michael kors outlet ralph lauren outlet canada goose jacket ugg boots sale nike air max louis vuitton pas cher jordan 3 white cenment louis vuitton outlet adidas trainers mcm snapbacks wholesale mont blanc pens micahel kors nike air max ralph lauren michael kors outlet michael kors outlet rolex replica watches coach factorty outlet air max christian louboutin uk michael kors outlet ugg boots michael kors outlet new balance outlet michael kors outlet michael kors cheap toms nike store michael kors outlet gucci borse air jordans louis vuitton bags nike sb michael kors handbags fitflops clearance

แสดงความคิดเห็น

« 5570
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซท์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลาทูเดย์ เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ
 1. เว็บบอร์ดมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
 2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ
 3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
 5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
 6. ผู้ดูแลเว็บไซท์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เนื่องจากความคิดเห็นที่แสดงด้านบนถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เจ้าของเว็บไซท์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หากข้อความในกระทู้ พาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งทีมงานโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรปฎิบัติในการตั้งหัวข้อในหมวดต่าง ๆ
 1. กรุณาตั้งหัวข้อให้ตรงกับหมวดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านตั้งหัวข้อผิดข้อกำหนดข้างล่าง ผู้ดูแลเว็บไซท์จะลบหัวข้อของท่านทันที
  • กระทู้ - สอบถาม มีไว้สำหรับสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
  • ร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้สำหรับแจ้งเรื่องราวเดือดร้อน
  • หาดใหญ่พลาซ่า มีไว้สำหรับประกาศขายสินค้า
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มีไว้สำหรับฝากประกาศข่าวต่าง ๆ
  • Job For You มีไว้สำหรับฝากประกาศรับสมัครงาน ให้ระบุหน่วยงาน บริษัท หรือสถานที่ติดต่อ พร้อมวิธีการติดต่อให้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีแนวโน้มว่าอาจเป็นการหลอกลวง จะถูกลบทิ้งทันที
  • You For Job มีไว้สำหรับฝากประกาศหางานสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่
 2. ห้ามลงประกาศที่มีเนื้อหาลักษณะดังต่อไปนี้
  • การทำงานทางอินเตอร์เน็ต,NLM
  • คลิกแล้วรวย ไม่ว่าจะรวยมาก ๆ หรือรวยน้อย ๆ ไม่ต้องการทั้งนั้น ใครอยากรวยก็ต้องทำงานเยอะ ๆ แล้วจะรวยเอง
  • การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดก็ตาม) การพนัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
  • มีเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงานที่ดูแลเว็บไซท์

  เนื่องจากเนื้อหาทำนองนี้ ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับเว็บไซท์แห่งนี้ และเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ใดลงประกาศในทำนองนี้ในเว็บไซท์ของเรา เมื่อเราตรวจเจอประกาศในลักษณะนี้ จะทำการลบทิ้งโดยทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลอะไรทั้งนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องลงประกาศให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

 3. ห้ามเขียนข้อความพาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย หากเกิดการฟ้องร้องใด ทางเจ้าของเว็บไซท์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำในทางสร้างสรรค์

สงขลาทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ