สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ตั้ง ?ศ.ชวน เพชรแก้ว? นั่งกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ

by Focus Team @03-06-2553 12.14 ( IP : 124...91 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 393x588 pixel , 41,406 bytes.

.         สำนักนายกฯ ตั้ง ?ศ.ชวน เพชรแก้ว? นั่งกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ สานต่อการบริหารจัดการวรรณคดีไทยจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 สำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เตรียมลุยจัดทำหนังสือประวัติวรรณคดีไทยฉบับ มาตรฐาน พร้อมประเมินหนังสือดีเพื่อยกระดับเป็นวรรณคดี ศ.ชวนชี้ วรรณคดีไทยเป็นมรดก วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นมาตรวัดความเจริญทางอารยธรรม

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 78 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งคณะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทย รวมทั้งจัดทำหนังสือประวัติวรรณคดีไทยที่เป็นมาตรฐาน เป็นการประกาศยกย่องหนังสือดีให้เป็นวรรณคดีของชาติ และเผยแพร่วรรณคดีให้ แพร่หลายอย่างกว้างขวาง โดยคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 15 คน ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือ ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และอีก 14 คน ประกอบด้วย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ, ศ.ประคอง นิมมานเหมินท์ รองประธานกรรมการ, อธิบดีกรมศิลปากร, ศ.กุสุมา รักษมณี, ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, รศ.สุกัญญา สุจฉายา, ผศ.วิพุธ โสภวงศ์, ผศ.วีณา วีสเพ็ญ, ผศ.โชษิตา มณีใส, ผศ.ญาดา อารัมภีร, นางเบญจมาศ แพทอง ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม ศิลปากร, หัวหน้ากลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

        นางเบญจมาศ แพทอง ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร หนึ่งในคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของการบริหารจัดการวรรณคดีของชาติว่า เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรขึ้น เพื่อประเมินคุณค่าหนังสือที่แต่งดีและยกระดับ ขึ้นเป็น ?วรรณคดี? หนังสือเรื่องใดที่ผ่านการประเมินจะได้รับการประทับพระราชลัญจกรรูปพระคเณศไว้ที่ปกหนังสือ แต่ครั้นสิ้นรัชกาล ที่ ๖ การดำเนินงานของวรรณคดีสโมสรก็สิ้นสุดลงไปด้วย

        ?นับจากนั้นจนถึงปัจจุบันมีหนังสือที่แต่งดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หนังสือหลายเล่มบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนทั้งคุณค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าทางสติปัญญา คุณค่าทางจริยธรรม และเป็นแบบอย่างในการแต่งได้ แต่ไม่มีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดทำหน้าที่ประเมินคุณค่าประกาศให้หนังสือนั้นเป็นวรรณคดีของชาติ ซึ่งต่อไปนี้คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติจะเข้ามาสานต่อการบริการจัดการวรรณคดีของชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการสร้างสรรค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับวรรณคดีของชาติให้เป็นไปในทิศทาง ที่พึงประสงค์? ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมฯ กล่าว

        ด้าน ศ.ชวน เพชรแก้ว หนึ่งในคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2553 ณ ห้องประชุมสำนักสถาปัตยกรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานใน 2 ด้าน คือ 1. การประกาศยกย่องวรรณคดี และ 2. การพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลทางวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้วย

        ศ.ชวนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้ร่วมกันวางเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ไว้ 4 ประการด้วยกัน ประการแรก จัดการประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ปีละ 5 ครั้ง ประการที่ 2 จัดทำต้นฉบับประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยให้เสร็จสมบูรณ์ ประการที่ 3 ออกแบบและจัดทำตราสัญลักษณ์หนังสือวรรณคดีแห่งชาติ และประการสุดท้าย ประกาศยกย่องหนังสือที่แต่งดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองให้เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

        ?วรรณคดีไทยเป็นทั้งภูมิปัญญาและเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมทางภาษาที่สำคัญยิ่ง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์หนังสือที่ดีมีคุณภาพออกเผยแพร่สู่สาธารณชนจึงเป็นมาตรวัดความเจริญทางอารยธรรมอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การศึกษาวิเคราะห์วิจัยวรรณคดีของชาติเพื่อนำผลจากการศึกษามาประกอบการพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ด้วย? ศ.ชวนกล่าวในที่สุด

Relate topics

Comment #1แสดงความยินดีกับ ศ.ชวน เพชรแก้ว
สมบูรณ์ อุบลกาญจน์
Posted @15-09-2553 21.01 ip : 118...215

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชวน เพชรแก้วที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ จากลูกศิษย์ ป.โท ชุมพร

Comment #2ผมรู้จักอาจารย์ชวน
อิสวาสุ
Posted @21-01-2555 08.29 ip : 98...19

เป็นความลับ อย่าบอกใครนะครับ ผมไม่คิดว่าในโลกนี้จะมีใครหัดเต้นรำในมุ้งได้ ยกเว้นอาจารย์ชวน อาจารย์เป็นคนเอาจริงเอาจังมาก มากขนาดไหนหรืือครับ สมัยเป็นนักเรียนผมกับอาจารย์ชวนอยู่วัดทองธรรมชาติระยะหนึ่งครับ สมัยนั้นหลังจากรับปริญญาจะมีการฉลองและมีการเต้นระบำซึ่งจะมีวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นต้องมีการหัดเต้นระบำ จังหวะยอดนิยม มี สามช่า( Cha Cha Cha) กระทืบแมงสาบ (La Cucarach) และ ร้อค (Rock) เป็นต้น พวกเราไปหัดกันแถวใกล้วัดสุทัศน์ หลังจากกลับมาจากการหัดเต้นระบำผมหมดแรงแล้วครับ ผมนอนมุ้งเดียวกับอาจารย์ชวน ผมนอนยังไม่ทันหลับ ก็มีเสียงเท้า ฉับๆๆขยุกขยิกๆ ผมถามว่า "ทำอะไรชวน" คำตอบหรือครับ  "หัดเต้นระบำ" อาจารย์ชวนตอบ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องสงสัยว่าอาจารย์ชวนจะเต้นสามจังหวะที่ผมพูดถึงได้ดีเยี่ยมหรือไม่
นอกจากนั้นยังเป็นคนที่โคตรแข็งแรงอีกด้วย แข็งแรงขนาดไหนหรืือครับ อาจารย์ชวนสามารถวิดพื้นได้ 100 ครั้ง ติดกันรวดเดียวโดยไม่ต้องหยุด
นั่นแหละครับอาจารย์ชวน เพชรแก้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง