สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ผลคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกเทศบาลนครหาดใหญ่

by Dorn.Skyblue @24-07-2555 14.15 ( IP : 183...107 )

Untitled Document

***กรุณาใช้ Google Chorme หรือ firefox ในการเข้าชม

                                                       

คะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกเทศบาลนครหาดใหญ่

                                                       
เบอร์ 1 พงษ์ศักดิ์ จิโรภาศ
                                                                                               

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

นับแล้ว

คะแนนรวม

177

177

4,909

                                   

 

 
                                                       
เบอร์ 2 ดร.ไพร พัฒโน
                                                                                               

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

นับแล้ว

คะแนนรวม

177

177

30,150

                                   

 

 
                                                         
เบอร์ 3 สมบรูณ์ พงศ์เลิศนภากร
                                                                                               

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

นับแล้ว

คะแนนรวม

177

177

16,535

                                   

 

 

คะแนนรวมผู้สมัคร สท.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

กลุ่ม /ทีม , ผู้สมัครอิสระ

เขตที่ 1

เขตที่ 2

เขตที่ 3

เขตที่ 4

รวม

หมายเหตุ

   รักนครหาดใหญ่ 

6211

6904

8170

11772

33057

 

   พรรคประชาธิปัตย์

34263

29291

32431

28740

124725

 

   หาดใหญ่ของเรา

16018

23224

15135

10607

64984

 

ผู้สมัครอิสระ

1.  นางสาวจีระนันท์   อาชาฤทธิ์

229

-

-

-

229

 

2.  นายสรภูม   โลหเจริญวนิช 

-

1225

-

-

1225

 

3.  นางสาวอับซะฮ์   พันหวัง

-

-

311

-

311

 

4.  นางสาวอะติกะ   พันหวัง

-

-

-

390

390

 

5. นายทรงชัย   จิรโชติกำจร

-

1182

-

-

1182

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สท. เขตเลือกตั้งที่ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

กลุ่ม/ทีม

ระดับคะแนนเสียง

ลำดับ

1

นายสมบูรณ์   สุวรรณรัตน์

รักนครหาดใหญ่

974

15

2

นายนิพล   จรลักษณ์

รักนครหาดใหญ่

1336

13

3

นายกำจัด   เคี่ยมขาว

รักนครหาดใหญ่

1264

14

4

นายชนก   รุ่งอภิรักษ์กุล

รักนครหาดใหญ่

875

17

5

นายประชานาถ   รัตนโชเต

รักนครหาดใหญ่

857

18

6

นายเสฏฐวุฒิ   แซ่เลี้ยว

รักนครหาดใหญ่

905

16

7

นายล่องหิ้น   ทิพย์แก้ว

พรรคประชาธิปัตย์

5918

1

8

นายสามารถ   เหมมัน

พรรคประชาธิปัตย์

5597

5

9

นายเจตสกุล   เพ็ชรสกุล

พรรคประชาธิปัตย์

5843

2

10

นายคนึง   นวลแก้ว

พรรคประชาธิปัตย์

5767

3

11

นายชาตรี   คงชนะพาล

พรรคประชาธิปัตย์

5648

4

12

นายรัตน์   นวลแก้ว

พรรคประชาธิปัตย์

5492

6

13

นายวรทัศน์   ยอสินธุ์

หาดใหญ่ของเรา

2915

8

14

นายอาหมัด   มูละ

หาดใหญ่ของเรา

3070

7

15

นายพยูน   ไชยขัน

หาดใหญ่ของเรา

2635

9

16

นางชุดาฐณัฐฏ์   จิระเกียรติกุล

หาดใหญ่ของเรา

2595

10

17

นายศุภกฤต   วงศ์ทอง

หาดใหญ่ของเรา

2490

11

18

นายประพันธ์   จันทร์แก้ว

หาดใหญ่ของเรา

2313

12

19

นางสาวจีระนันท์   อาชาฤทธิ์

ผู้สมัครอิสระ

229

19

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

กลุ่ม/ทีม

ระดับคะแนนเสียง

ลำดับ

1

นายสรภูม   โลหเจริญวนิช

ผู้สมัครอิสระ

1225

15

2

นายทรงชัย   มุ่งประสิทธิชัย

รักนครหาดใหญ่

1476

13

3

นายจิรัฏฐ์   สุทธิรักษาวงศ์

รักนครหาดใหญ่

1266

14

4

นายยชอนันต์   อึ้งเบญจไพศาล

รักนครหาดใหญ่

974

20

5

นายจิรเดช   ธรรมชัยโสภิต

รักนครหาดใหญ่

992

18

6

นายเจริญ   สิริจิราธิวัฒน์

รักนครหาดใหญ่

985

19

7

นางสาวณปภัทร   แซ่ตั้ง

รักนครหาดใหญ่

1211

16

8

นายทรงชัย   จิรโชติกำจร

ผู้สมัครอิสระ

1182

17

9

นางมัรริกา   เจริญพานิช

พรรคประชาธิปัตย์

5181

1

10

นายสมจิต   คารวนันท์

พรรคประชาธิปัตย์

4962

4

11

นายทิพย์อุทัย   รุจิระศิริกุล

พรรคประชาธิปัตย์

5016

2

12

นายชาญชัย   โรจน์อนุสรณ์

พรรคประชาธิปัตย์

5010

3

13

นางสาวอนุสรา   พัฒโน

พรรคประชาธิปัตย์

4606

5

14

นายมนตรี   จิระภาค

พรรคประชาธิปัตย์

4516

6

15

นายอรรถสิทธิ์   ศุภรัตนธรรม

หาดใหญ่ของเรา

4178

7

16

นายประพนธ์   บุญวรรโณ

หาดใหญ่ของเรา

4019

8

17

นายศุรนันท์   เอกวัฒนพล

หาดใหญ่ของเรา

3991

9

18

ด.ต.ปักษิราช   โกสีย์

หาดใหญ่ของเรา

3874

10

19

นายฐาปกรณ์   สันติวงศ์สถิตย์

หาดใหญ่ของเรา

3706

11

20

นายมงคล   หวานนิมิตร

หาดใหญ่ของเรา

3456

12

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สท. เขตเลือกตั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

กลุ่ม/ทีม

ระดับคะแนนเสียง

ลำดับ

1

นายพรชัย   ธีรเสถียรภาคย์

รักนครหาดใหญ่

1141

17

2

นายอำนวย   รุ่งธีระบัณฑิต

รักนครหาดใหญ่

1702

14

3

นายชัยยะ   แก้วหลิน

รักนครหาดใหญ่

1799

13

4

นางสาวกิตติยา   ไทวันต์

รักนครหาดใหญ่

1158

16

5

นางสาวภรฤดี   แก้วสมิทธิ์

รักนครหาดใหญ่

1136

18

6

นางสาววรทิดา   แซ่ตัน

รักนครหาดใหญ่

1234

15

7

นายสมคิด   อรัญดร

พรรคประชาธิปัตย์

5607

1

8

นายฟูอาด   หนิมุสา

พรรคประชาธิปัตย์

5451

3

9

นายสมมาตร   คชศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

5474

2

10

นายทรงเกียรติ   มุณีสิทธิ์

พรรคประชาธิปัตย์

5299

5

11

นายอุดม   คณะภิกขุ

พรรคประชาธิปัตย์

5218

6

12

นายทรงวิทย์   บุญวรรโณ

พรรคประชาธิปัตย์

5382

4

13

นายวรวิชช   มันทรานนท์

หาดใหญ่ของเรา

2954

7

14

นายภูวิศ   หลำเบ็นสะ

หาดใหญ่ของเรา

2669

8

15

นายนิธิศ   กุลวิจิตร

หาดใหญ่ของเรา

2502

10

16

นายบุญคณา   บุญวรรโณ

หาดใหญ่ของเรา

2523

9

17

นางนพัฒน์สร   สังขวัลลิ์

หาดใหญ่ของเรา

2362

11

18

นางณิชาภัทร   พุฒซ้อน

หาดใหญ่ของเรา

2125

12

19

นางสาวอับซะฮ์   พันหวัง

ผู้สมัครอิสระ

311

19

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สท. เขตเลือกตั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

กลุ่ม/ทีม

ระดับคะแนนเสียง

ลำดับ

1

นายวุฒิชัย   สว่างนิพันธุ์

รักนครหาดใหญ่

1257

8

2

ร.ต.พนนทร์   รักษาภิกษุ

รักนครหาดใหญ่

2166

9

3

นายนิติพัฒน์   จงวิไลเกษม

รักนครหาดใหญ่

3006

7

4

นายพรเทพ   เจริญวิริยะภาพ

รักนครหาดใหญ่

2082

11

5

นายไสว   อ่อนละมุล

รักนครหาดใหญ่

1563

16

6

นายประสิทธิ์   กาละสุวรรณ

รักนครหาดใหญ่

1698

15

7

นายยุทธ   พัฒโณ

พรรคประชาธิปัตย์

5039

2

8

นายเฉม   โกศล

พรรคประชาธิปัตย์

4961

3

9

นายธีระพล   หมัดหมีด

พรรคประชาธิปัตย์

4755

4

10

นางสุขปานฝัน   อัศวจินดารัตน์

พรรคประชาธิปัตย์

4569

5

11

นายสวัสดิ์   เจือละออง

พรรคประชาธิปัตย์

5115

1

12

นายสุธรรม   ธรรมโชติ

พรรคประชาธิปัตย์

4301

6

13

นายอาคม   หลำเบ็นสะ

หาดใหญ่ของเรา

1832

12

14

นายนิรุตต์   ใหม่อ่อน

หาดใหญ่ของเรา

1810

13

15

ร.ต.ต.จเร   วรรณชัย

หาดใหญ่ของเรา

1807

14

16

นายมานพ   รักนวล

หาดใหญ่ของเรา

2093

10

17

นายพันธ์ศักดิ์   หนุนอนันต์

หาดใหญ่ของเรา

1548

17

18

นายณรงค์   คงกิตติ

หาดใหญ่ของเรา

1517

18

19

นางสาวอะติกะ   พันหวัง

ผู้สมัครอิสระ

390

19

ตารางจำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

                                                                                                                                                                                                       

เขตเลือกตั้ง

จำนวนหนวยเลือกตั้ง

จำนวนประเภท

จำนวนผู้เลือกตั้ง

หมายเหตุ

สมาชิกและผู้บริหาร

เฉพาะผู้บริหาร

รวม

เขตเลือกตั้งที่ 1

41

8

24,874

9

24,883

 

เขตเลือกตั้งที่ 2

52

13

27,602

1

27,603

 

เขตเลือกตั้งที่ 3

45

23

26,268

9

26,277

 

เขตเลือกตั้งที่ 4

392

24

24,198

6

24,204

 

รวม

177

68

102,942

25

102,967

 

ตารางผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

                                                               

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์

เปอร์เซ็น %

บัตรเสีย

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

หมายเหตุ

รวม

102,968

54,912

53.33

983

2,335

 

 

ตารางผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สท.

                                                                                                                                                                                               

เขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์

เปอร์เซ็น %

บัตรเสีย

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

หมายเหตุ

เขตเลือกตั้งที่ 1

24,883

13,629

54.79

903

1,403

 

เขตเลือกตั้งที่ 2

27,603

14,291

83.62

755

1,587

 

เขตเลือกตั้งที่ 3

26,277

11,323

82.70

960

1,426

 

เขตเลือกตั้งที่ 4

24,204

13,185

54.47

772

1,176

 

รวม

102,967

104,856

53.33

3,390

5,592

 

 

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนทุกท่านที่ได้ให้การดำเนินงานผ่านไปได้ลุล่วง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง