สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

by Dorn.Skyblue @15-01-2556 17.22 ( IP : 122...5 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

จากปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง  โดยได้ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล  ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่อย่างดี  ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคให้แก่ผู้สูงอายุและ กลุ่มเสี่ยง  ทำให้สามารถป้องกันและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี เป็นการลดความเสี่ยงจากการเผชิญกับความเจ็บป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต นั้น

ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (17) ว่าด้วยการจัดการให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หมวด 4 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชนในจังหวัดสตูล  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้น ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพเบื้องต้น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาพให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้นำศาสนา  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพ

3.เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

4.เพื่อส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน (อสม.) ให้รู้จักการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

กิจกรรม  ดำเนินการตรวจสุขภาพ  ณ พื้นที่จังหวัดสตูล  7  อำเภอ
ระยะดำเนินการ ระหว่างวัน 14 ม.ค. - 22 ก.พ. 2556 กลุ่มเป้าหมาย 4,945 คน

แผนการตรวจสุขภาพ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556หมายเหตุ - รอบที่ 1  ส่งผลการคัดกรองให้ อบจ.สตูล ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556

  • รอบที่ 2  ส่งผลการคัดกรองให้ อบจ.สตูล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

    ข่าว : สุกัญญา อาดำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล 087-0675830.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง