สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

strategic coach

ทต.ท่าช้าง เร่งผลักดันท้องถิ่น พัฒนาคนเดินหน้าสู่อาเซียน

by Dorn.Skyblue @13-03-2556 10.35 ( IP : 122...8 ) | Tags : strategic coach
  • photo  , 960x720 pixel , 86,469 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 116,154 bytes.

คอลัมน์ท้องถิ่นพัฒนาฉบับ 784 ประจำวันที่ 9-15 มีนาคม 2556 ฉบับนี้ จะพาผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่"เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา" ภายใต้แนวคิดที่ว่า "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมสาธารณูปโภค" คือ มาดูตำบลต้นแบบแห่งการจัดโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวของจังหวัดสงขลา และการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นว่าท้องถิ่นนี้มีการบริหารจัดการอย่างไร

จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมายาวนานในพื้นที่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมท้องถิ่น ซึ่งปัญหาบางอย่างจะมีวิธีการแก้ไขยากง่ายต่างกันไป แต่ด้วยความอดทนและความมีศักยภาพของบุคคลท่านหนึ่ง ทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ก้าวสู่ความทันสมัยในทุกๆด้าน และได้รับการยอมรับจากหลายๆหน่วยงานพร้อมทั้งได้ประกาศเกียรติคุณจากโครงการต้นแบบหลายโครงการ

นายวิทยา  ทิพย์มณี  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อยู่ในวงการนักการเมืองมาตั้งแต่ 2538 โดยฐานะท่านตอนนั้นคือเป็นกำนันตำบลท่าช้างและต่อยอดมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นสมัยแรก และจากปัญหาความรุนแรงทางการเมือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯให้ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เพื่อดูแลบริหารจัดการสู่การยกระดับจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อปี พ.ศ.2550 เป็นสมัยที่สอง

"เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นเทศบาลที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายร้อยครัวเรือนทั้งในส่วนของชาวบ้านในท้องถิ่นดั้งเดิมและแรงงานต่างด้าวที่ย้ายเข้ามาอยู่ ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนยางเป็นอาชีพหลักและทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง ซึ่งจะมีชาวบ้านรวมตัวกันหลายกลุ่มผลิตสินค้าพื้นเมือง อาทิ กลุ่มการทำนำพริกต่างๆ กลุ่มผลิตน้ำมันนวดสมุนไพร กลุ่มผลิตข้าวกล้อง กลุ่มกองทุนจัดดอกไม้สด กลุ่มสตรีงานประดิษฐ์ กลุ่มการทำสะตอดองและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ซึ่งก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอด"

นายวิทยา  ทิพย์มณี  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  ได้มีนโยบายในการบริหารท้องถิ่นอีกหลายอย่างที่ต้องการจะพัฒนาให้ท้องถิ่นไปสู่ความเจริญและทันสมัยในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร คือ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการการติดตามประเมินผลและการพัฒนารายได้สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ต่อด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ น้ำ ถนนและขยะ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางเทศบาลต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนในขณะตอนนี้ก็เร่งรณรงค์ ให้ชุมชนจัดการกันเอง มองเห็นโทษภัยของขยะ รักความสะอาด รู้จักคัดแยกขยะและรู้จักรับผิดชอบอย่างมีจิตสำนึก

ในด้านของการพัฒนาท้องถิ่นที่กำลังดำเนินการกันอยู่ยังไม่แล้วเสร็จคือการสร้างผังเมืองรวมเฉพาะ ได้ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ องค์การบริหารจังหวัดสงขลาและหน่วยงานหลักๆอีกหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2557 ในด้านของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโนบายของเทศบาลคือ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ สนับสนุนการขยายเขตระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำทางระบายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือจัดทำหมู่บ้านจัดสรรซึ่งหลังจากเสนอโครงการไปก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานและชาวบ้านในท้องถิ่น

นายกวิทยายังได้กล่าวถึงด้านสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ทางเทศบาลตำบลท่าช้างเน้นก็คือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ซึ่งทางเทศบาลเองได้สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนให้ทั่วถึงมาโดยตลอด  หลักๆจะ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดส่งเสริมระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายสนับสนุนการสร้างลานสุขภาพและสถานที่ออกกำลังกาย

ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ ซึ่งหลายคนจะรู้จักวัดคงคาเลียบกันดีทีเดียว เพราะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาอีกด้วย บางคนจะเรียกติดปากว่า วัดหลวงปู่เฟื่อง ซึ่งก็คือ วัดคงคาเลียบนั่นเอง วัดนี้มีคณะสงฆ์ มหานิกาย  และมีเนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบรุ่ม แวดล้อมด้วยหมู่บ้าน และสายน้ำ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ก็จะเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

นอกจากในเรื่องที่กล่าวข้างต้นแล้วนายกวิทยายังกล่าวอีกว่า "ทางเทศบาลตำบลท่าช้างยังได้เน้นความสำคัญของชาวบ้าน มีการรองรับเงินจาก สปทช. ดูแลตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์จนคลอด ให้ความรู้เด็ก ปลูกฝังในเรื่องที่ดีงาม มีจริยธรรมคุณธรรมไปจนเจริญเติบโตสร้างชีวิตของตัวเอง นั่นคือการสร้างคนให้มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเทศบาลอยู่แล้ว ภายใต้โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน ให้ร่วมกันขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ  ให้แม่และเด็กมีเพิ่มพูนความรู้  ทัศนคติ  ในงานอนามัยแม่และเด็กและสร้างความสัมพันธ์  สร้างคุณค่าแก่ภาคีในภาคประชาชน  องค์กรท้องถิ่น  และภาคราชการ  ในการขยายผลการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวให้ครอบคลุมทุกจังหวัด"

ในการพัฒนาคนสำหรับเด็กเล็กและเยาวชนจะมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 17 ต.ท่าช้าง มีโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ใช้กิจกรรมในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีการเปิดสอนในหลายวิชาทั้งในด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การรำมโนราห์ หนังตะลุง และในด้านกีฬา อีกทั้งยังอบรมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย ซึ่งท่านวิทยา  ทิพย์มณี  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  เคยได้เข้ารับ ประทานโล่เชิดชูเกียรติศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ยอดเยี่ยมระดับจังหวัดจากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่  26-27  ธันวาคม  ในปี 2554 ด้วย

การบริหารจัดการเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆจำต้องบริหารครบองค์ประกอบในทุกด้าน ซึ่งแต่ละด้านสำคัญเหมือนกัน และสำหรับการจัดการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย เราต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุดเพื่อหาจุดบกพร่องที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน เราต้องมีการดูแลในเรื่องที่ชาวบ้านขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น ขออนุญาตจัดตั้งตลาด ขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หรือแม้แต่การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งการขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตในแต่ละครั้งเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง

นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลท่าช้างได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดตั้ง คลินิกชุมชน ขึ้นมารักษาผู้ป่วยที่มีความพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ได้รับการรักษาและทำกายภาพบำบัด ภายในพื้นที่ของคลินิกกว่า 102 ตารางกิโลเมตร

"สำหรับในอนาคตปัญหาใหญ่ๆที่ต้องการดำเนินการแก้ไขกันต่อไป คือ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าช้างจัดการให้พวกเขาเหล่านี้ถูกกฎหมายและไม่เป็นปัญหาในการทำงาน อีกทั้งในเรื่องของการพัฒนาคนให้มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์ ทันต่อความเจริญที่จะมีเข้ามา คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม" นายกวิทยากล่าว.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง