สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สรรหาอธิการบดี

สรรหาอธิการบดี

กระแส'ศิษย์เก่า'แรง! ว่าที่อธิการบดี ม.อ.

โดย Tresuwimon on 02-04-2561 14.28

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการสรรหาอธิการบดี จากนั้นเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป แทน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ที่กำลังจะหมดวาระรศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลแหล่งข่าวจาก ม.อ. เป

คุณสมบัติอธิการบดีใหม่ ม.อ.

โดย Tresuwimon on 19-02-2561 17.52

สืบเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อดำเนินการสรรหาอธิการบดี จากนั้นเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ